中国食品科学技术学会第十七届年会摘要集滕蓓; 管义锋; 祁恩荣; 顾根南; 咸屹

中国食品科学技术学会第十七届年会摘要集滕蓓; 管义锋; 祁恩荣; 顾根南; 咸屹【词语拼音】:zhong guo shi pin ke xue ji shu xue hui di shi qi jie nian hui zhai yao ji ; guan yi feng ; qi en rong ; gu gen nan ; xian yi
中国食品科学技术学会第十七届年会摘要集滕蓓; 管义锋; 祁恩荣; 顾根南; 咸屹【词语简写】:zgspkxjsxhdsqjnhzyj; gyf; qer; ggn; xy