广东蚕业潘伦; 何坪; 邓福忠; 易敏春; 肖文冲

广东蚕业潘伦; 何坪; 邓福忠; 易敏春; 肖文冲【词语拼音】:guang dong can ye pan lun ; he ping ; deng fu zhong ; yi min chun ; xiao wen chong
广东蚕业潘伦; 何坪; 邓福忠; 易敏春; 肖文冲【词语简写】:gdcypl; hp; dfz; ymc; xwc