中国海洋大学学报(自然科学版)聂静; 王晓川; 武汉良

中国海洋大学学报(自然科学版)聂静; 王晓川; 武汉良【词语拼音】:zhong guo hai yang da xue xue bao (zi ran ke xue ban )nie jing ; wang xiao chuan ; wu han liang
中国海洋大学学报(自然科学版)聂静; 王晓川; 武汉良【词语简写】:zghydxxb(zrkxb)nj; wxc; whl