测绘与空间地理信息陈俭双; 陈昊; 徐翠珊; 杨捷; 贾永艳

测绘与空间地理信息陈俭双; 陈昊; 徐翠珊; 杨捷; 贾永艳【词语拼音】:ce hui yu kong jian di li xin xi chen jian shuang ; chen ; xu cui shan ; yang jie ; jia yong yan
测绘与空间地理信息陈俭双; 陈昊; 徐翠珊; 杨捷; 贾永艳【词语简写】:chykjdlxxcjs; c; xcs; yj; jyy