第十一届中国卫星导航年会论文集——S06 时间基准与精密授时蒋杨盛

第十一届中国卫星导航年会论文集——S06 时间基准与精密授时蒋杨盛【词语拼音】:di shi yi jie zhong guo wei xing dao hang nian hui lun wen ji S06 shi jian ji zhun yu jing mi shou shi jiang yang sheng
第十一届中国卫星导航年会论文集——S06 时间基准与精密授时蒋杨盛【词语简写】:dsyjzgwxdhnhlwjS06 sjjzyjmssjys