辽宁工程技术大学学报(社会科学版)王维倩; 黄月华; 徐秋芳; 轩东英

辽宁工程技术大学学报(社会科学版)王维倩; 黄月华; 徐秋芳; 轩东英【词语拼音】:liao ning gong cheng ji shu da xue xue bao (she hui ke xue ban )wang wei ; huang yue hua ; xu qiu fang ; xuan dong ying
辽宁工程技术大学学报(社会科学版)王维倩; 黄月华; 徐秋芳; 轩东英【词语简写】:lngcjsdxxb(shkxb)ww; hyh; xqf; xdy