影像研究与医学应用陈俭双; 陈昊; 徐翠珊; 杨捷; 贾永艳

影像研究与医学应用陈俭双; 陈昊; 徐翠珊; 杨捷; 贾永艳【词语拼音】:ying xiang yan jiu yu yi xue ying yong chen jian shuang ; chen ; xu cui shan ; yang jie ; jia yong yan
影像研究与医学应用陈俭双; 陈昊; 徐翠珊; 杨捷; 贾永艳【词语简写】:yxyjyyxyycjs; c; xcs; yj; jyy