基层农技推广叶晓明; 朱婉红; 黄连军; 程正文; 杨平满

基层农技推广叶晓明; 朱婉红; 黄连军; 程正文; 杨平满【词语拼音】:ji ceng nong ji tui guang ye xiao ming ; zhu wan hong ; huang lian jun ; cheng zheng wen ; yang ping man
基层农技推广叶晓明; 朱婉红; 黄连军; 程正文; 杨平满【词语简写】:jcnjtgyxm; zwh; hlj; czw; ypm