有色冶金节能黄珏皓;陈健;孔令智;刘府生;柯文汇;邱岳峰;李健斌

有色冶金节能黄珏皓;陈健;孔令智;刘府生;柯文汇;邱岳峰;李健斌【词语拼音】:you se ye jin jie neng huang ;chen jian ;kong ling zhi ;liu fu sheng ;ke wen hui ;qiu yue feng ;li jian bin
有色冶金节能黄珏皓;陈健;孔令智;刘府生;柯文汇;邱岳峰;李健斌【词语简写】:ysyjjnh;cj;klz;lfs;kwh;qyf;ljb