中国农技推广黄亮亮; 杨平平; 李艳红; 白少元; 许丹丹

中国农技推广黄亮亮; 杨平平; 李艳红; 白少元; 许丹丹【词语拼音】:zhong guo nong ji tui guang huang liang liang ; yang ping ping ; li yan hong ; bai shao yuan ; xu dan dan
中国农技推广黄亮亮; 杨平平; 李艳红; 白少元; 许丹丹【词语简写】:zgnjtghll; ypp; lyh; bsy; xdd