计算机工程与科学张玲; 刘凯; 张卫东; 赵德福; 张远方

计算机工程与科学张玲; 刘凯; 张卫东; 赵德福; 张远方【词语拼音】:ji suan ji gong cheng yu ke xue zhang ling ; liu kai ; zhang wei dong ; zhao de fu ; zhang yuan fang
计算机工程与科学张玲; 刘凯; 张卫东; 赵德福; 张远方【词语简写】:jsjgcykxzl; lk; zwd; zdf; zyf