中国食品学报袁媛;李光灿;庄瑞春;王素萍;黄兴艳;陈兵

中国食品学报袁媛;李光灿;庄瑞春;王素萍;黄兴艳;陈兵【词语拼音】:zhong guo shi pin xue bao yuan ;li guang can ;zhuang rui chun ;wang su ping ;huang xing yan ;chen bing
中国食品学报袁媛;李光灿;庄瑞春;王素萍;黄兴艳;陈兵【词语简写】:zgspxby;lgc;zrc;wsp;hxy;cb