中华普通外科学文献(电子版)姜文华;韦立毅;邱晋;尹伟丽;杨懿;孙成均

中华普通外科学文献(电子版)姜文华;韦立毅;邱晋;尹伟丽;杨懿;孙成均【词语拼音】:zhong hua pu tong wai ke xue wen xian (dian zi ban )jiang wen hua ;wei li yi ;qiu jin ;yin wei li ;yang ;sun cheng jun
中华普通外科学文献(电子版)姜文华;韦立毅;邱晋;尹伟丽;杨懿;孙成均【词语简写】:zhptwkxwx(dzb)jwh;wly;qj;ywl;y;scj