中外能源王卓晖;郝雪峰;胡兴国;杨东海;郎方超;王大宁;穆怀志

中外能源王卓晖;郝雪峰;胡兴国;杨东海;郎方超;王大宁;穆怀志【词语拼音】:zhong wai neng yuan wang zhuo ;hao xue feng ;hu xing guo ;yang dong hai ;lang fang chao ;wang da ning ;mu huai zhi
中外能源王卓晖;郝雪峰;胡兴国;杨东海;郎方超;王大宁;穆怀志【词语简写】:zwnywz;hxf;hxg;ydh;lfc;wdn;mhz