山西农业科学池冬瑞; 程文庭; 印万忠; 曾小波; 班小淇

山西农业科学池冬瑞; 程文庭; 印万忠; 曾小波; 班小淇【词语拼音】:shan xi nong ye ke xue chi dong rui ; cheng wen ting ; yin wan zhong ; zeng xiao bo ; ban xiao
山西农业科学池冬瑞; 程文庭; 印万忠; 曾小波; 班小淇【词语简写】:sxnykxcdr; cwt; ywz; zxb; bx