智能建筑与智慧城市周燕; 位争伟; 何莹莹; 张婷

智能建筑与智慧城市周燕; 位争伟; 何莹莹; 张婷【词语拼音】:zhi neng jian zhu yu zhi hui cheng shi zhou yan ; wei zheng wei ; he ying ying ; zhang
智能建筑与智慧城市周燕; 位争伟; 何莹莹; 张婷【词语简写】:znjzyzhcszy; wzw; hyy; z