河北师范大学学报(哲学社会科学版)郑楷炼;宁方政;徐莹;陈怡;赵志越;孔祥毓;董宇超;赵峰;万小健

河北师范大学学报(哲学社会科学版)郑楷炼;宁方政;徐莹;陈怡;赵志越;孔祥毓;董宇超;赵峰;万小健【词语拼音】:he bei shi fan da xue xue bao (zhe xue she hui ke xue ban )zheng kai lian ;ning fang zheng ;xu ying ;chen ;zhao zhi yue ;kong xiang ;dong yu chao ;zhao feng ;wan xiao jian
河北师范大学学报(哲学社会科学版)郑楷炼;宁方政;徐莹;陈怡;赵志越;孔祥毓;董宇超;赵峰;万小健【词语简写】:hbsfdxxb(zxshkxb)zkl;nfz;xy;c;zzy;kx;dyc;zf;wxj